Historia szkoły 1946 – 1950

Pierwsze lata 1946 – 1950

pierwszy zjazd absolwentow

Gimnazjum i Liceum Gospodarstwa Wiejskiego w Lidzbarku Warmińskim powstało w pierwszych dniach października1946 roku.  

Organizatorem był Józef Wierzbicki, powołany na dyrektora szkoły. Duży był też wkład pracy i starań Leonarda Kwiatkowskiego, powiatowego inspektora oświaty rolniczej, od 1947 r. również nauczyciela tej szkoły. Zbiorowość uczniowską stanowiły dwie klasy pierwsze: Męska ( 24 osoby) j żeńska (33 osoby) oraz jedna klasa druga, przeniesiona z Olsztyna. Rozpiętość wiekowa uczniów i uczennic klas pierwszych wnosiła aż 12 lat (najmłodszy uczeń 13 lat, najstarszy 25 lat). Z ogólnej liczby 57 uczniów ,aż 41 osób pochodziło z rodzin repatriantów z terenów obecnej Litwy i Białorusi. 

Za początek funkcjonowania szkoły można przyjąć datę 10 października 1946, gdy odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej. Plan i programy nauczania wzorowano początkowo na przedwojennych gimnazjach rolniczych. W pierwszym roku istnienia szkoły pracowało w  nie j12 nauczycieli, w tym 4 tzw. dochodzących, czyli zatrudnionych na części etatu. Zajęcia praktyczne z przedmiotów zawodowych odbywały się 3 razy w tygodniu  a w razie potrzeby i częściej w gospodarstwie szkolnym zwanym wówczas Ośrodkiem  w godzinach  południowych (15-17).

Gospodarstwo szkolne lidzbark

Gospodarstwo to wyłączone było z osadnictwa i pozostawione na mocy dekretu PKWN reformie rolnej na cele oświaty rolniczej. Obejmowało ono ok. 90 ha użytków rolnych,  z których po wojennej dewastacji tylko około 10 ha nadawało się do uprawy. W skład zabudowy wchodziły 2 domy mieszkalne, 2 chlewnie, mała obora ze stajnią i magazyn. Brak było stodoły, którą zbudowano potem staraniem dyrektora L. Kwiatkowskiego. W 1958 r za kadencji dyrektora R. Smolińskiego zbudowano oborę na 60 krów dojnych. W zrujnowanym po 2000 r. gospodarstwie przetrwała najdłużej, bo ostatecznie spłonęła w roku 2013.

Pierwsi absolwenci otrzymali świadectwa ukończenia gimnazjum, tzw. małą maturę w 1948 r. Większość z nich kontynuowała naukę w tutejszym Liceum, zamienionym w międzyczasie na 4-letnie i zdała maturę w 1950 i 1951 r.  W marcu 1949 r. następuje zmiana na stanowisku dyrektora. Józef Wierzbicki zostaje powołany na stanowisko wizytatora szkół rolniczych w województwie Stanowisko dyrektora obejmuje od 01 kwietnia 1949 r. Jadwiga Wierzbicka, a po niej, na okres siedmiu miesięcy od 1 lutego do 31 sierpnia 1950 r. Leonard Kwiatkowski.

czytaj dalej HISTORIA 1951 – 1979 / HISTORIA 1971 – 1986  lub wróć  SZKOŁA I JEJ HISTORIA

Więcej o historii szkoły w publikacji dostępnej on-line: Lidzbarska Szkoła Rolnicza. Zarys monograficzny 1946-2001 >>

Reklama