Marianna Pastuszka

Uczyła w latach 1969 – 2005

pastuszkaUrodziła się 2 października  1946 r. w Sokołowie, gmina Goszczanów, w rodzinie  chłopskiej. Jest absolwentką Żeńskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Anny Jagiellonki w Kaliszu (1964).

W latach 1964-69 studiowała na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie.  W roku 1984 ukończyła  studia podyplomowe z produkcji roślinnej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Kwalifikacje pedagogiczne zdobyła w 1974 r. w Instytucie Kształcenia Nauczycieli – ODN w Olsztynie. W 1984r. zdała egzamin na II stopień specjalizacji zawodowej.

Pracę zawodową podjęła  bezpośrednio  po studiach 1 września 1969r., w Technikum Rolniczo-Łąkarskim, przekształconym w 1977 roku w Zespół Szkół Rolniczych  Ministerstwa Rolnictwa w Lidzbarku Warmińskim.  Nauczane przez nią przedmioty to: chemia, produkcja roślinna i zajęcia  praktyczne. W latach 1974- 82 nauczała też  biochemii w Policealnym Studium Weterynaryjnym – szkole wchodzącej  w skład Zespołu. Jej praca dydaktyczna prowadzona  była  zawsze na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i metodycznym, stąd też prowadziła bardzo dużo lekcji dla studentów przygotowujących się do nauczycielskiego zawodu. Sprawując przez wiele lat funkcję wychowawczyni klas, wykazywała bardzo dużą troskę o każdego powierzonego jej opiece ucznia, właściwe wychowanie młodzieży i jej dalszy wszechstronny rozwój. Jej klasy to roczniki w TRŁ z lat 1977- 82 (klasa A), 1982-87, 1987-92, 1992-97 (TR). Całokształt jej pracy dydaktyczno-wychowawczej i  opiekuńczej był oceniany jako szczególnie wyróżniający.  Był nauczycielką lubianą i szanowaną zarówno przez młodzież jaki koleżanki i kolegów. Na emeryturę odeszła w 2005 roku.

Została  odznaczona  Srebrnym Krzyżem Zasługi,  Medalem Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego, otrzymała też kilka nagród.

Bibliografia

Alicja Kicowska, Nauczyciele szkół rolniczych na Warmii i Mazurach (1945-1989), Olsztyn 2009, s. 146.

Reklama