Kazimierz Ryszard Misiun

Uczył w latach 1969-2005

Ryszard MisiunUrodził się 4 października 1949 roku w Woźnicach, powiat Mrągowo, w rodzinie robotniczej. Po otrzymaniu w 1967 roku świadectwa dojrzałości  w Liceum Ogólnokształcącym w Mrągowie, dalszą naukę kontynuuje  w latach 1967-1969 w Studium Nauczycielskim w Olsztynie na kierunku fizyka z matematyką. Pracę zawodową  rozpoczął w 1969 roku na stanowisku  wychowawcy w internacie Technikum Rolniczo-Łąkarskiego w Lidzbarku Warmińskim. Po roku pracy przechodzi na etat nauczyciela fizyki w tej szkole. W  1971 roku  podejmuje studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Gdańkiego i tam w roku 1976 otrzymuje  dyplom magistra fizyki.

Kazimierz Ryszard Misiun od  początku zawodowej działalności prowadził  pracę dydaktyczną  na wysokim poziomie  merytorycznym i metodycznym. Bardzo dbał o  swój warsztat dydaktyczny, wyposażając stale pracownie w najnowsze dostępne  na rynku pomoce naukowe. Chętnie pomagał też innym nauczycielom we wdrażaniu szeroko rozumianego postępu  dydaktycznego, a szczególnie w wykorzystaniu w procesie nauczania środków audiowizualnych i eksperymentu w nauczaniu fizyki.

Już w 1985 roku, jako jeden z pierwszych nauczycieli  w województwie, zorganizował pracownię  komputerową.

Solidną pracą, rzetelną wiedzą i przyjacielskim  stosunkiem do uczniów zdobył wysoki  autorytet u młodzieży.

W latach 1985 -2004 sprawował  funkcję zastępcy dyrektora. Również na tym stanowisku jest wzorowym pracownikiem.To głównie dzięki niemu oraz ofiarnosci i zaangażowaniu  zdecydowanej większości nauczycieli szkoła w tym czasie utrzymała dobry poziom nauczania.   Nauczyciele, których pracę nadzorował, podkreślają jego pracowitość, uczciwość, skromność, służenie im pomocą,  bezstronność w ocenie  ich pracy, wysoką osobistą kulturę w kontaktach z pracownikami, z młodzieżą i rodzicami uczniów.

Przywiązywał duża wagę do rozwijania i utrwalania tradycji szkoły. Z jego incjatywy  zorganizowano w 1996 r. obchody pięćdziesięciolecia i w 2001 r. pięćdziesięciopięciolecia szkoły. Jego zasługą jest też wydanie z tych okazji dwóch opracowań o charakterze monograficznym, których  był współautorem. Chodzi tu o publikacje  Pięćdziesiąt lat w służbe rolnictwa i polskiej wsi  (1996) i Lidzbarska szkoła rolnicza (2001).

Pozycje te są wykorzystywane  w opracowaniach,  dotyczących historii oświaty rolniczej i  historii miasta  Lidzbarka Warmińskiego. Podobną rolę spełniało też czasopismo „Absolwent” wydawane w szkole w latach 1996 -2001, również  głównie dzięki niemu.

Stale doskonalił swoje kwalifikacje zawodowe, czego dowodem jest ukończenie przez niego Podyplomowego Studium Fizyki na UMK wToruniu (1983) i studiów podyplomwych z informatyki w WSIiE TWP w Olsztynie (1999). Zdobył II stopień specjalizacji zawodowej. Publikował własne opracowania metodyczne w fachowych nauczycielskich czasopismach.

Posiada bardzo duży dorobek w dziedzinie amatorskiej  radiokomunikacji. Przez wiele  lat kierował klubem łączności radiowej ZHP, a następnie LOK. Wiele wysiłku włożył w konstruowanie urządzeń  radiowych i pracę na radiostacji różnymi emisjami.

Został odznaczony Złotą  Odznaką Zasłużonym dla Warmii i Mazur, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem Za Zasługi dla LOK, a także był  wyróżniony wieloma nagrodami różnych stopni.

W roku 2004 przeszedł na emeryturę, po czym jeszcze przez rok pracował w szkole na części etatu. Obecnie  mieszka w Lidzbarku Warmińskim.

Opracował A. Zapisek w listopadzie 2013 r.

Wróć do strony NAUCZYCIELE

Reklama