Prof.dr hab.inż Ryszard Cymerman

z1Katedra Planowania i Inżynierii Przestrzennej
Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
 
 
 
Prof. dr hab. inż. Ryszard Cymerman urodził się 7 marca 1947 roku w Krasnosielcu. Po ukończeniu w 1965 roku Technikum Rolniczo-Łąkarskiego w Lidzbarku Warmińskim, podjął studia na Wydziale Geodezji i Urządzeń Rolnych Wyższej Szkoły Rolniczej (obecnie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) w Olsztynie, które ukończył w 1970 roku. W tymże roku rozpoczął pracę w Instytucie Planowania i Urządzania Obszarów Wiejskich na Wydziale Geodezji i Urządzeń Rolnych jako starszy asystent. W 1976 po uzyskaniu stopnia nau-kowego doktora na macierzystym Wydziale przechodzi na stanowisko adiunkta. Stopień doktora habilitowanego uzyskuje w 1987 roku na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej i od tego czasu otrzymuje stanowisko do-centa, a od 1991 roku stanowisko profesora nadzwyczajnego w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. W 1993 roku otrzymuje tytuł naukowy profesora nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii

Na całokształt dorobku naukowego prof. dr hab. Ryszarda Cymermana składa się 250 pozycji opublikowanych w różnych czasopismach, w tym 20 pozycji zwartych w postaci podręczników i skryptów (opracowania samodzielne i we współautorstwie). Z podanej liczby skryptów i podręczników, 2 zostały wydane przez wydawnictwa centralne: PWN i PWRiL. Większość skryptów miała dwa lub więcej wydań.
Prof. Cymerman był recenzentem tematów badawczych i ponad 100 artykułów naukowych publikowanych w wydawnictwach naukowych i mate-riałach konferencyjnych, a także recenzentem wydawniczym 10 książek wyda-wanych przez różne Wydawnictwa.

Działalność badawcza prof. R. Cymermana lokalizuje się w następujących problemach z zakresu geodezji i gospodarki przestrzennej:
• ekologiczne i krajobrazowe uwarunkowania projektowania struktur terenowych,
• ochrona środowiska i rekultywacja obszarów zdewastowanych na terenach wiejskich,
• kształtowanie środowiska na terenach wiejskich,
• zagospodarowanie przestrzenne i wycena nieruchomości.

W ramach działalności badawczej był organizatorem kilku konferencji i semi-nariów naukowych, w tym dwóch międzynarodowych. Kierował tematami badawczymi i był wieloletnim członkiem zespołów oceniających i przyznających tematy badawcze w Komitecie Badań Naukowych. (Zespół Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Zespół Górnictwa, Geodezji i Transportu). Prof. R. Cymerman jest (lub był) działaczem między innymi w następujących organizacjach naukowych: Komitet Melioracji i Inżynierii Środowiska Rolniczego PAN (wiceprzewodniczący Komitetu), Komitet Ge-odezji PAN, Rada Naukowa Zarządu Głównego LOP, Rada Naukowa Stacji Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt PAN w Popielnie, Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich (prezes). Doskonaląc swoje umiejętności zawodowe prof. Ryszard Cymerman uzyskał: uprawnienia państ-wowe w zakresie geodezji i kartografii oraz uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego Jest członkiem (a aktualnie przewodniczącym) Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości oraz był członkiem Państwowej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko przy Ministrze Środowiska.
Utrzymuje współprac naukową z licznymi ośrodkami krajowymi i zagrani-cznymi. W tych ostatnich odbywał także staże naukowe (Uniwersytet w Halle, Moskiewski Instytut Urządzeń Rolnych, Wyższa Szkoła Budownictwa i Archi-tektury w Sofii, Uniwersytet Techniczny w Monachium, Uniwersytet w Bonn).

Działalność dydaktyczna prof. R. Cymermana związana jest głównie z macierzystym Wydziałem, ale prowadzi także zajęcia na innych wydziałach Uniwersytetu oraz wykłady monograficzne na Studiach Podyplomowych, kur-sach i seminariach w różnych ośrodkach krajowych. Sprawował też opiekę nad przeszło 250 pracami dyplomowymi (magisterskimi i inżynierskimi), był kierownikiem roku studiów i opiekunem naukowym kilku obozów studenckich kół naukowych. Jest też członkiem zespołów dydaktyczno-wychowawczych opracowujących minima programowe i programy studiów.

Z ważniejszych funkcji dydaktyczno-wychowawczych i organizacyjnych pełnionych w Uczelni należy wymieni: członkostwo Senatu AR-T w Olsztynie, członkostwo Senackiej Komisji ds. dydaktycznych i kadrowych, prodziekaństwo Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej (dwie kadencje), członkostwo Rady Wydziału. Od 1994 roku pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Gospodarki Przestrzennej ds. badań naukowych, a od 2000 r. jest kierownikiem Katedry Planowania i Inżynierii Przestrzennej.

Prof. R. Cymerman wypromował 12 doktorów, był recenzentem 31 rozpraw doktorskich, 9 dorobku w związku nadanie stopnia doktora habilitowanego i 6 dorobków w związku z nadaniem tytułu naukowego profesora. Przewodniczył lub był członkiem Komisji Rady Wydziału w prowadzonych postępowaniach o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu profesora.

Za swoją działalność był wielokrotnie nagradzany i odznaczany. Jest posiadaczem Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, Medalu Komisji Edukacji Narodowej, 10 nagród Ministra Edukacji Narodowej, kilkunastu nagród Rektora AR-T i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Został też nagrodzony za pracę habilitacyjną nagrodą naukową Polskiej Akad-emii Nauk.

Rodzinę profesora tworzą: żona Krystyna – także po studiach geodezyjnych, dwie córki: Daria po studiach z technologii żywności z mężem Leszkiem (dr nauk technicznych) i Iwona po studiach pedagogicznych, (dr nauk pedagog-icznych), a także czwórka wnucząt: Łukasz, Monika, Michał i Rafał.

z2

 

z3

Reklama