Mieczysław Rutkowski, absolwent Technikum Rolniczo-Łąkarskiego 1973r.

rutkowskiRodzina: żona Grażyna ukończyła studia magisterskie na Wydziale Technologia Żywności Akademii Rolniczo – Technicznej w Olsztynie, syn Paweł oraz córka Katarzyna absolwenci Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Urodził się 15 lutego 1953r. w Damianowie. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Kałęczynie (Gmina Dźwierzuty) w 1968 roku rozpoczął naukę w Technikum Rolniczo – Łąkarskim w Lidzbarku Warmińskim. Po zdanej maturze w 1973 roku rozpoczął studia na Wydziale Rolniczym w Akademii Rolniczo – Technicznej w Olsztynie. W lutym 1978 roku uzyskał tytuł inżyniera magistra. W dniu obrony pracy magisterskiej otrzymał, od prof. dra hab. Stefana Paprockiego, propozycję podjęcia pracy w charakterze asystenta naukowo – dydaktycznego w Zakładzie Roślin Pastewnych i Okopowych Instytutu Uprawy Roli i Roślin, w którym to wykonywał specjalizację.

Od 16.04.1978 roku oficjalnie rozpoczął pracę na uczelni, gdzie po dwóch latach podjął badania oraz otworzył przewód doktorski. Stopień doktora nauk rolniczych uzyskał w maju 1984 roku, po czym awansował na stopień adiunkta.
Za pracę doktorską otrzymał nagrodę Rektora AR-T.

Pracując na uczelni (do 2000 roku) zajmował się badaniami nad doskonaleniem agrotechniki, biologią rozwoju oraz wartością pokarmową roślin strączkowych. Prowadził zajęcia dydaktyczne z przedmiotu szczegółowej uprawy roślin na studiach dziennych i zaocznych oraz był promotorem 17-u prac magisterskich oraz współautorem dwudziestu jeden publikacji naukowych i popularno – naukowych. Wszystkie zadania i rozwój zawodowy realizowane były pod kierownictwem prof. dra hab. Gabriela Fordońskiego.

W latach 1980, 1983 i 1985 odbył trzymiesięczne staże zawodowe w RFN w firmie F. von LOCHOW – PETKUS GmbH oraz czterokrotnie w latach 1988 – 1994 w Zakładzie Produkcji i Obróbki Nasion DOMANE FRANKENHAUSEN Kassel. Odbycie praktyk zagranicznych dało możliwość uczestnictwa w procesie tworzenia nowych odmian zbóż i roślin strączkowych oraz reprodukcji i urynkowienia kwalifikowanego materiału siewnego.

W 1997 roku zdał egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych
nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa przed Komisją Egzaminacyjną przy Ministrze Skarbu Państwa.

W latach 1997 – 2006 trzykrotnie powoływany do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.
Od 1999 roku pracował na stanowisku Szefa Kancelarii Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Na lata 2003 – 2006 powołany przez Wojewodę na stanowisko Warmińsko – Mazurskiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych.

Od 4.01.2010 roku do chwili obecnej pełni funkcję dyrektora Zakładu Targowisk Miejskich w Olsztynie.

w czerwcu 2016 r.
Redakcja

Reklama