Marian Rusiecki, absolwent Technikum Rolniczego 1952 r.

rusieckiUrodził się 3 stycznia 1932 roku na Wileńszczyźnie. W roku 1946 wraz z rodziną  przybył na Warmię. Do Technikum Rolniczego w Lidzbarku Warmińskim uczęszczał w latach 1948-1952.

Po maturze, decyzją Rady Pedagogicznej otrzymuje odroczenie od obowiązującego wówczas absolwentów szkół zawodowych nakazu pracy (za bardzo dobre i dobre wyniki w  nauce) i skierowany na studia. Nie zwalniało to kandydatów z egzaminu wstępnego na studia.

W latach 1952-56 studiuje na Wydziale Mleczarskim WSR w Olsztynie. W marcu 1956 roku, po uzyskaniu dyplomu inżyniera, obejmuje stanowisko asystenta w Katedrze Chemii Mleka i Przetworów Mleczarskich. W 1958 roku, pracując, kończy   studia magisterskie, a w  1970 broni pracę doktorską pod tytułem „Charakterystyka związków azotowych powstających w czasie dojrzewania sera tylżyckiego”. Po uzyskaniu  stopnia doktora pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Chemii i Oceny Surowców, który zmienił potem nazwę na Zakład Chemii i Analizy Żywności. Był też opiekunem i promotorem wielu dyplomantów inżynierów i magistrów mleczarstwa i technologii żywności.

Był bardzo aktywnym członkiem i działaczem związku zawodowego  NZSS „Solidarność” od jego powstania.

Na emeryturę przeszedł w 1997 roku.

Zmarł 20 lutego 2015 roku w Olsztynie.

 

Bibliografia

Stefan Smoczyński, Dr inż. Marian Rusiecki nie żyje, „5 plus X”, nr 3/2015,  s.24.

Reklama