Dr inż. Wojciech Jerzy Cymerman

wojtekt_cymermanWydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr inż. Wojciech Cymerman urodził się 30 sierpnia 1954 roku w Krasnosielcu. Po ukończeniu w 1974 roku Technikum Rolniczo-Łąkarskiego w Lidzbarku Warmińskim, podjął studia na Wydziale Geodezji i Urządzeń Rolnych Akademii Rolniczo-Technicznej (obecnie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) w Olsztynie, które ukończył w 1979 roku.

W tymże roku rozpoczął pracę w Instytucie Geodezji i Fotogrametrii na Wydziale Geodezji i Urządzeń Rolnych jako asystent, a następnie starszy asystent. W 1988 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych, na macierzystym Wydziale przechodząc tym samym na stanowisko adiunkta. Od 2006 roku pracuje na stanowisku starszego wykładowcy.

Dorobek naukowy dr inż. Wojciecha Cymermana to kilkanaście artykułów naukowych w różnych czasopismach, współautor pozycji w postaci podręcznika. Ponadto jest autorem kilkunastu opinii sądowych na temat rozgraniczenia nieruchomości.

Działalność naukowo – badawcza zainteresowanego obejmuje matematyczne metody opracowania wyników pomiarów geodezyjnych, wykorzystanie elementów statystyki matematycznej i matematyki finansowej do szacowania nieruchomości, zastosowanie nowoczesnych technik pomiarowych w geodezji, aspekty związane z gospodarką nieruchomościami, a także podziały i rozgraniczenia nieruchomości.
Dr inż. Wojciech Cymerman był w latach 1993-2002 członkiem oraz sekretarzem Komisji Sieci Geodezyjnych PAN, a od 2002 r. do 2008 r. członkiem Komisji ds. Edukacji w Geodezji Komitetu Geodezji PAN.

Działalność dydaktyczna dr inż. Wojciecha Cymermana związana jest z macierzystym Wydziałem, a od 2013 r. także z Wydziałem Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Zainteresowany prowadzi także wykłady monograficzne na Studiach Podyplomowych innych Uczelni.

Sprawował opiekę nad kilkudziesięcioma pracami dyplomowymi (magisterskimi i inżynierskimi), był kierownikiem roku studiów oraz zespołów dydaktyczno-wychowawczych opracowujących minima programowe i programy studiów.

Z ważniejszych funkcji dydaktyczno-wychowawczych i organizacyjnych, a także administracyjnych, pełnionych w Uczelni należy wymienić:
– członkostwo Senatu UWM w Olsztynie,
– członkostwo Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych oraz ds. Rozwoju Uczelni i Finansów,
– prodziekaństwo Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej ds. studiów stacjonarnych (dwie kadencje) w latach 2002 – 2008.
– od 2008 roku do 2012 roku Kanclerz Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Za swoją pracę i działalność był kilkakrotnie nagradzany i odznaczany. Jest posiadaczem Brązowego Medalu za Zasługi dla Obronności Kraju nadanego przez Ministra Obrony Narodowej, Złotego Medalu Za Długoletnią Służbę nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, kilkunastu nagród Rektora AR-T i UWM w Olsztynie oraz nagrody II stopnia Ministra Edukacji Narodowej za pracę doktorską.

Jest także zwycięzcą pierwszego konkursu organizowanego na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie – „Belfer Roku” w 2004 roku.

Rodzinę zainteresowanego tworzą: żona Lucyna,
córki:
– Marta – absolwentka Wydziału Prawa – UKSW w Warszawie,
– Aleksandra – absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej,
oraz
syn: Marcin – absolwent Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z żoną Katarzyną.

Maksyma życiowa –„Ludzie są nieszczęśliwi, kiedy żyją tylko dla siebie” (Lew Tołstoj).

Reklama