Z żałobnej karty. Pamięci Apolinarego Zapiska, dyrektora, nauczyciela, założyciela i redaktora naszego serwisu

Apolinary Zapisek

24 kwietnia 2023 zmarł Apolinary Zapisek, wieloletni dyrektor i nauczyciel, który całe swoje życie zawodowe poświęcił naszej szkole. Założył i prowadził nasz serwis i dzieki jego zaangażowaniu i codziennej pracy historia naszej szkoły nie zaginęła w mrokach historii i niepamięci.


Biografia i działalność zawodowa

Apolinary Zapisek urodził się 7 maja 1933 r.  w Sielcu Nowym, powiat Maków Mazowiecki w rodzinie chłopskiej.

 Wykształcenie

 • Liceum Hodowlane w Zespole Szkół Rolniczych w Karolewie (1951)
 • Wyższa Szkoła Rolnicza w Olsztynie, Wydział Rolniczy, specjalizacja łąkarstwo (1956)
 • półroczny kurs pedagogiczny w Centrum Doskonalenia Kadr i Upowszechniania Oświaty Rolniczej w Brwinowie (1958)
 • studia podyplomowe z organizacji i zarządzania oświatą w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu (1981)
 • studia podyplomowe z uprawy roli i roślin w SGGW w Warszawie (1982)
 • II stopień specjalizacji nauczycielskiej w zakresie nauczania produkcji roślinnej (1984)

Przebieg pracy zawodowej

Już w trakcie studiów w Olsztynie rozpoczął pracę zawodową na stawisku asystenta w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie w Katedrze Polityki Agrarnej kierowanej przez prof.  Dyzmę Gałaja (1954 – 1956).

W 1956 podejmuje pracę na stanowisku nauczyciela przedmiotów zawodowych w Technikum Rolniczym w Reszlu, skąd w 1957 r. zostaje przeniesiony do Technikum Rolniczo Łąkarskiego w Lidzbarku Warmińskim. Naucza tam łąkarstwa oraz organizacji i ekonomiki przedsiębiorstw rolnych. W roku1963 obejmuje funkcję dyrektora szkoły, którą pełni do 1985 r., tj. do przejścia na emeryturę. Po przejściu na emeryturę w 1985 r. pozostał w szkole do 1987 r. pracując na części etatu jako nauczyciel przedmiotów zawodowych.

W latach 1987 – 1990 pracował na stanowisku zastępcy Inspektora Oświaty i Wychowania w Lidzbarku Warmińskim.

Był twórcą dynamicznego rozwoju szkoły i jej ogólnopolskich sukcesów na wielu polach. Do najważniejszych wydarzeń i procesów, które wdrożył i koordynował, należą:

 • kapitalny remont i modernizacja budynku szkolnego (1964);
 • zorganizowanie specjalistycznych klasopracowni i wyposażenie ich w nowoczesne środki dydaktyczne (umożliwiające wprowadzenie audiowizualnych metod nauczania) – (lata 70.);
 • budowa hali sportowej składającej się z 2 sal gimnastycznych i obszernego zaplecza ( lata 70.);
 • powiększenie areału i unowocześnienie produkcji w gospodarstwie szkolnym (lata 60. i 70.);
 • powołanie Zespołu Szkół Rolniczych, składającego się z 7 szkół, w tym 2 filialnych w Bartoszycach i Górowie Iławeckim;
 • Technikum Rolniczo Łąkarskie pełniło funkcję szkoły ćwiczeń dla studentów Międzywydziałowego Instytutu Oświaty Rolniczej Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (od 1974);
 • w szkole prowadzone były liczne zajęcia pozalekcyjne, między innymi zespoły taneczne, wokalne i teatralne, pracownia fotograficzna, a od 1976 r. funkcjonowała szkolna orkiestra dęta;
 • uczniowie aktywnie uczestniczyli w działalności organizacji młodzieżowych: ZMW, ZHP, Liga Ochrony Przyrody, PCK, LPZ;
 • Szkoła została odznaczona Złotą Honorową Odznaką Zasłużony dla Warmii i Mazur (1966). Została też nagrodzona Honorowym Obywatelstwem Miasta Fromborka (1973) oraz Odznaką Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

Społeczna działalność oświatowa i publicystyczna

 • W latach 1973 – 1985 prowadził zespół metodyczny kadry kierowniczej szkół rolniczych województwa olsztyńskiego.  Był członkiem komisji oceniającej pracę dyrektorów i zastępców szkół rolniczych na terenie województwa.
 • Jest autorem dwóch programów nauczania przedmiotów zawodowych w technikach rolniczo łąkarskich, a także programu praktyki zawodowej w tych szkołach.  Recenzował 4 podręczniki do przedmiotów zawodowych przed ich wydaniem.   
 • W latach 1990 – 1994 współpracował z Komitetem Centralnej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych dla uczniów szkół rolniczych. Opracowywał testy z produkcji roślinnej na kolejne edycje okręgowe i centralne Olimpiady.  
 • Jest inicjatorem i współzałożycielem Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Rolniczej w Lidzbarku Warmińskim.  Opracował okolicznościową publikację „40 lat Zespołu Szkół Rolniczych” (1986).
 • Jest współautorem (wraz z Ryszardem Misiunem) opracowań poświęconych historii szkoły „Pięćdziesiąt lat w służbie rolnictwa” (Lidzbark, 1996) oraz „Lidzbarska Szkoła Rolnicza. Zarys monografii” (Lidzbark, 2001).
 • W 2011 r. stworzył i prowadzi witrynę internetową http://www.lidzbarkrolnicza.pl, poświęconą historii lidzbarskiej szkoły, jej pracownikom oraz absolwentom.
 • Od roku 2012 r. współpracował z redakcjami miesięcznika „Wieści znad Orzyca” oraz kwartalnika „Krasnosielski Zeszyt Historyczny”. Pisma te wydawane są w formie papierowej i elektronicznej przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielskiej. Publikuje tam głównie artykuły dotyczące przeszłości mieszkańców gminy, z której pochodzi. W uznaniu zasług przyznano mu w 2017 r. tytuł honorowego członka Towarzystwa.
 • Współpracował też z redakcją miesięcznika „5 PLUS X” wydawanego przez Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jego publikacje w tym piśmie dotyczą głównie historii oświaty rolniczej na Warmii i Mazurach.
 • Opracował również 4 artykuły w publikacji „Olsztyn uniwersytecki. Nauka, praktyka, absolwenci” (Olsztyn, 2015 r.).
 • W uznaniu wkładu w działalność Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie został uhonorowany statuetką „Primus inter Pares”.
 • Współpracował również z redakcją internetowej Encyklopedii Warmii i Mazur. Jest autorem biogramów wielu nauczycieli szkolnych i akademickich.

Odznaczenia i wyróżnienia

Apolinary Zapisek za swoją działalność był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany. Otrzymał wiele odznaczeń państwowych i regionalnych, z których najważniejsze, to:

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi
 • Złota Honorowa Odznaka Zasłużonym dla Warmii i Mazur
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej,
 • Odznaka honorowa Zasłużonym dla Uczelni ART
 • Krzyż za Zasługi da ZHP,
 • Złota Odznaka Związku Młodzieży Wiejskiej
 • Odznaka Honorowa Ludowych Zespołów Sportowych,
 • Wpis do Księgi Zasłużonych da miasta Lidzbarka Warmińskiego

Ciekawostki

 • W 1942 r. jego 16-letnia siostra została wywieziona do Berlina na roboty przymusowe, zginęła w 1945 r. podczas nalotu bombowego.
 • W sierpniu 1945 r. Apolinary Zapisek został ranny od niewybuchu i poniósł trwały uszczerbek na zdrowiu
Reklama